pondělí 27. února 2023

Import změnových dávek RUIAN přes FME


RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy.

ČÚZK vydává tato data ve výměnném formátu RÚIAN jak ve formě stavových dat jednou měsíčně, tak formou denních změnových dávek. Právě tento typ aktualizace byl nově začleněn do portfolia našich produktů, a to formou připraveného pracovního prostoru pro FME. Dosud jsme podporovali pouze stavový import do databází prostřednictvím nástroje ImportRUIAN.

Denní změnové soubory jsou k dispozici pro základní i kompletní datovou sadu, v rozsahu celé ČR (všechny prvky od státu až po adresní místo). Změnová data prvků mají shodnou strukturu jako stavová data. Pokud dojde ke změně (byť pouze jednoho atributu), do změnových dat se dostane celý prvek, resp. všechny jeho atributy. Vhodnou kombinací s historizační modulem nad databází PostgreSQL je možné snadno zobrazit mapovou informaci o nových a zrušených prvcích registru a v případě aktualizace prvku zobrazit pouze vlastnosti, kterých se změny dotkly.

Zobrazení změn RÚIAN pro definiční body parcel

Společně s produktem FME Desktop nebo FME Server je možné nastavit automatizaci tak, že se změny denně samy načítají z VDP ČÚZK a vkládají do databáze. Data lze také omezit pouze na oblast zájmu, tedy obce již nahrané v databázi. Značně se tak omezí rozsah importovaných dat v případě, že nemáme zájem o celostátní rozsah informace.

Oproti dosavadnímu nástroji ImportRUIAN lze zmínit zejména tyto výhody:

 •  Import změnových dat
 •  Flexibilita využití platformy FME s možností korekcí importovaných dat, jejich filtrování, nebo analýzy a akce prováděné na základě importovaných změn (např. promítnutí do vlastní pozemkové či smluvní evidence). To s využitím celého spektra FME nástrojů.

ImportRUIAN je oproti tomu nástroj jednodušší a nevyžaduje dodatečné licence (FME).

Společně s nasazenou REST službou RUIANService lze v obou případech přes GET či POST požadavky dotazovat fulltextové hledání adres a mnoho dalších typů vyhledávání v registru. A to nejen v systémech GIS, ale kdekoliv, kde je potřeba pracovat s aktuální sadou adres či parcel. 

 

  Náhled změn v parcelách za omezené období

Zajímají vás bližší informace o možnostech zpracování katastrálních dat nebo jiných GIS podkladů pomocí nástrojů FME? Konkatujte nás – viz www.arkance-systems.cz/kontakt 

 

pátek 3. února 2023

Datový standard je na světě! ...seznamte se s kór.FM

Téma datového standardu staveb je nyní velmi žhavé, diskutované, kontroverzní. Do veřejné debaty přinášíme tento náš příspěvek v podobě datového standardu kór.FM - datový standard pro BIM modely určené k podpoře správy a provozu budov a areálu, neboli Facility managementu (FM).

Předloha datového standardu kór.FM vznikla při reálném spouštění základních FM agend nad několika objekty realizovanými s podporou metody BIM. Primárním prostředím pro správu modelů byl Revit+BIM360. To je ve standardu sice rozpoznatelné, nebrání to však zobecněné aplikaci do jakékoliv další technologie. A co tedy pokrývá?

 • Základní klasifikace vybraných prvků a technologií
 • Společné atributy pro spuštění klíčových FM agend
 • Elementární organizace modelu / Podlaží objektů

Náš datový standard kór.FM je ke stažení na adrese cadstudio.cz/getdoc/DSFM

Nad reálným modelem dle tohoto standardu jsou reálně provozovány FM agendy: pasport, servicedesk, reklamace, revize, pravidelná údržba, security. Že to funguje v reálných projektech, dokládá nejen následující video, ale i možnost reálně si vyzkoušet demo na www.twigis.eu/cze 
středa 1. února 2023

Vodohospodářská společnost Olomouc spouští elektronické žádosti o vyjádření

Téma digitalizace již dlouho rezonuje společností a s rostoucí potřebou pohodlí v našem každodenním životě se objevují i pojmy jako "bezkontaktní/na dálku" nebo "rychlost". Vlastnosti, které jsou v dnešní době vnímány jako parametry pro kvalitní a dobrou službu, může díky Vyjadřovacímu portálu společnosti Arkance Systems poskytovat další, již čtyřiadvacátý provozovatel svým zákazníkům.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen VHS Olomouc), která spravuje vodohospodářský majetek svých akcionářů (obcí a měst) v rámci většiny olomouckého okresu, se v loňském roce pustila do digitalizace služeb spojených s bezkontaktní obsluhou zákazníka. Je nám ctí, že pro elektronizaci procesu sběru a výdeje žádostí o vyjádření, vybrala Vyjadřovací portál společnosti Arkance Systems, který teď uvedla pro své zákazníky společně s novým zákaznickým portálem. Žádost u VHS Olomouc si nově můžete podat na adrese: vyjadreni.vhs-ol.cz/WVP

Digitalizace procesů je krokem, který umožňuje a podporuje jejich možnou částečnou nebo úplnou automatizaci. Urychluje řešení situací a úkolů a umožňuje jejich převedení do bezkontaktní podoby, tak jako je v případě elektronické žádosti o vyjádření vyřízené na dálku přes internet. Zákazník vodohospodářské společnosti, projektant nebo stavebník, jednoduše vyplní žádost na webu a následně e-mailem obdrží informace o jejím stavu i její výsledek. Díky tomu, že celý proces podání žádosti probíhá bezkontaktně a přes internet, se žadatel nemusí omezovat pracovními hodinami zákaznického centra nebo cestovat za jejím vyřízením. Zákazníkům VHS Olomouc po zadání žádosti přes portál stačí počkat až se zpráva s výsledkem objeví v jejich e-mailové schránce. Do budoucna lze v některých případech (sdělení k existenci sítí a ochranných pásem vodních zdrojů) automatizovat proces vyjádření a tím výrazně urychlit vyjadřovací proces. Žadatel tak může očekávat vyjádření tohoto typu „téměř obratem“.

Dalšími přínosy zavedení elektronické vyjadřovací agendy jsou:

 • Integrita, zálohování a archivace dat
 • Role a zodpovědnosti pracovníků
 • Pracovní postupy včetně postupů pro práci vzdáleně
 • Možnost částečné automatizace
 • Přehled a kontrola procesu

Fungování Vyjadřovacího portálu by nebylo možné bez datové základny, například v podobě geografického informačního systému. V případě VHS Olomouc se jednalo o GIS na platformě ESRI, na který se automatizace vyjadřování pohodlně integruje pomocí standardních webových služeb – podobně, jako v již ve více než pěti dřívějších implementacích Vyjadřovacího portálu nad touto technologií.

„Realizace splnila naše očekávání zejména v rámci zefektivnění a automatizace celého procesu. Jsme přesvědčeni, že touto novou aplikací se více otevíráme potřebám zákazníků, nenutíme je k návštěvám zákaznických center, vytváření žádostí a dopisů, pro podání žádosti neplatí otevírací doba a očekáváme i mnohem rychlejší vybavení našich stanovisek a vyjádření. Těší nás i to, že se celý produkt dále vyvíjí a inovuje. Je to záruka toho, že „nezamrzl“ a budeme tak mít možnost zvážit, co nového a jinými kolegy odzkoušeného, nabídnout následně i našim zákazníkům,“ popisuje svoji zkušenost se zavedením elektronické žádosti o vyjádření Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek VHS Olomouc.

Vyjadřovací portál VHS Olomouc se řadí k více než dvacítce již implementovaných řešení této technologie. V tomto kontextu jde o nejúspěšnější aplikaci pro tento účel v ČR. A jsme rádi, že jejích služeb teď mohou využít klienti i v dalším regionu.

Více viz: www.arkance-systems.cz/reseni/gis-a-sprava-majetku

pátek 16. prosince 2022

Uvádíme novou verzi twiGIS 2022.4

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.4. Čtvrtá aktualizace vydaná k release 2022 přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2022.4

twiGIS jako plugin - slíbený "twiGIS naruby" je zde, byla doplněna podpora pro integrace twiGISu do aplikací třetích stran. twiGIS lze tedy nyní využít i jako komponentu, která se vloží do jiné webové aplikace. Obsahuje API potřebné pro interakci s "vnější aplikací". Bude tím mít do určité míry osekané funkce (aby nerušily dané uživatelské postupy).

twiGIS dnes disponuje požadovanými funkcemi pro to, aby se do něj daly vkládat moduly/pluginy pro specifické operace. Požadované řešení je vlastně obrácení mechanismu pluginu naruby, tedy že vlastní aplikace twiGIS bude pluginem jiné aplikace. V principu jsou tak nyní k dispozici všechny potřebné funkce, aby se např. rezervace (pro externí aplikaci rezervačního systému) prováděly uvnitř twiGISu.

Vylepšená podpora WMTS - byla vylepšena podpora mapového rozhraní WMTS. Administrace: jednodušší nastavení WMTS na základě informací z capabilities (viz např. capabilities CUZK); Klient: zjednodušené přidání hladiny typu "WMTS" a režimu "RasterExternal" na základě OL funkcí; podpora reverzní proxy

Vylepšená podpora WMS - vylepšení mapového rozhraní WMS o konfiguraci o formát. Každý z formátů pro obrázky má svoje výhody i nevýhody a záleží na jeho aktuálním užití. Např. pro rychlé porovnání: u WMS nad stejnou dlaždicí může být rozdíl ve velikost PNG = cca 158 kB x JPEG = cca 16 kB. To pro některé úlohy může výrazně zlepšit výkon při načítání mapy - klient tak stahuje menší objem dat a mapa se může načíst podstatně rychleji!

Vylepšená podpora hladin XYZ o ApiKey - díky podpoře vložení ApiKey je možné připojovat hladiny z dalších komerčních mapových zdrojů, jako je např. MapTiler.

Export: Výdej dat v kontextu složených entit - třídy prvku z utility modelu - změna v modulu Exportu - ve starších verzích se vyexportují ze složené entity jen data z primární tabulky, která nese jen geometrická data, atributová data se nemají jak exportovat. Nová verze obsahuje úpravu, vlivem které se u složených entit se vyexportují dohromady jak geom. tak i atribut. data! Od verze twiGIS 2022.4 je výchozí WS (*.fmw) kompatibilní s verzí FME 2022.1.3.0 a vyšší.

Hledání: Práce se souřadnicemi (platí pro území CZ, SK, HU, FI) - autodetekce vstupních souřadnic (rozpoznání, zda se jedná o souř. systém projektu nebo WGS84, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat) a automatická oprava vstupních souřadnic (na základě autodetekce souřadnic je možné kontrolovat správnost vstupu, tzn. je možné opravit chybějící znaménka nebo prohozené XY souřadnice, aby bylo možné souřadnice správně zobrazit v mapě a dále s nimi pracovat)

Hladiny: Vylepšená podpora o HTML formátování - Je nyní možné do legendy předávat HTML prvky, např. odkaz na externí popis hladin třeba u WMS/WMTS.

Připomínáme rovněž, že byla spuštěna nová verze vícejazyčného aplikačního portálu twiGIS.eu.

pondělí 31. října 2022

Novinky GIS aplikace twiGIS 2022.3

Společnost Arkance Systems vydává novou verzi GIS aplikace twiGIS - twiGIS 2022.3. Třetí aktualizace vydaná k release 2022 přináší několik zajímavých novinek a také několik drobných oprav. Další plánované novinky si můžete prohlédnout (nebo sami navrhnout) na nástěnce Trello - twiGIS roadmap.

Přehled novinek verze 2022.3

Modul WVP: Byla doplněna podpora pro nový modul pro Vyjadřovací portál (WVP) založený na twiGISu (viz nedávná konference GISfórum).

Podpora nové datové akce, kdy se pro konkrétní prvek může zobrazit nový panel s vlastním obsahem z libovolné URL. Jedná se v podstatě o podporu IFRAME/EMBED v twiGIS, díky které je možné v panelu otevřít libovolnou web stránku. Její URL adresu je možné parametrizovat skrze proměnné z vlastních dat - je tak možné otevírat URL s konkrétními daty pro vybraný prvek!

Příklady použití:

 • Video z bezpečnostní kamery v GIS může být dostupné přímo v prostředí twiGIS (obdoba můžou být webové kamery)
 • Firmy a informace z ARESu, může být zobrazen rozcestník firmy s podrobnými informacemi přímo v prostředí twiGIS
 • a spousta dalších možností ...

POZOR: vložená stránka musí mít povolený obsah pro IFRAME, takže nelze použít např. pro BIM360 nebo nahlížení do KN od ČÚZK

Speciální MediaProvider "Cityscape", který umožňuje čtení souborů ze systému CityScape (HU - VARINEX řešení) a následně je zobrazit v twiGIS.

Tento provider podporuje POUZE čtení všech typů souborů. Mapování souborů na konkrétní třidu prvku/entitu a prvek je uloženo ve vlastní tabulce DOCUMENTMANAGER_SETTINGS v databázi a vlastní soubory se ukládají na určené místo na disku.

MÉDIA: Nové doplněné zástupné obrázky pro další typy souborů - s příponou:

 • .txt
 • .zip / .rar
 • .ppt / .pptx

MÉDIA: Zobrazení TAGů - doplněna podpora zobrazení tagů v galerii pro rychlejší zorientování se v souborech.

MÉDIA: Náhled obsahu PDF souboru - doplněna možnost přímého náhledu PDF v nové záložce prohlížeče bez potřeby stahování.

Datum/čas: Konfigurace pro výchozí formát pro zobrazení / editaci datumu a času. Při implementacích twiGIS v zahraničí jsou jiné zvyklosti pro zobrazení a práci s datumem, např. v HU.

Instalace: Nové zakládací skripty.

A na co se můžete těšit v další verzi? Na zajímavou funkci "twiGIS naruby" nebo na vylepšenou podporu WMTS. Nezahálíme!

středa 12. října 2022

GIS výprava na 'Safe software FME UC 2022' v kanadském Vancouveru

 


Ve dnech 24.-26.8.2022 se naši kolegové Lubomír Lazar a Jiří Carda zúčastnili mezinárodní konference FME User Conference, pořádané společností Safe Software v kanadském Vancouveru. Konference se koná běžně jednou za tři roky, nicméně nyní se konala poprvé za pět let v důsledku komplikací způsobených pandemií koronaviru. Společnost Arkance Systems CZ je Service Partnerem společnosti Safe software, taktéž se pravidelně účastní každoroční akce FME World Tour, kde jsou prezentované reálné případy využití technologie FME vyvíjené společností Safe.

Letošní konference byla pořádaná v samotném centru Vancouveru, konkrétně ve Vancouver Convention Centre. Během tří dnů na ní zaznělo celkem více než 100 přednášek, které byly rozdělené do následujících bloků:

 1. Datové operace v FME
 2. Digitální dvojčata & AR
 3. FME a prostorová data
 4. FME v celopodnikových řešeních
 5. Processing datových toků (tzv. data streams)

A součástí bloku „FME a prostorová data“ byla také naše přednáška s názvem „Extend the Life of a BIM Model in GIS/FM with Revit Reader“.


Naší přednášky se zúčastnilo cca 50 posluchačů, z nichž řada byla přímo zaměstnanci Safe software, se kterými spolupracujeme na projektech. Mezi nimi byl i spoluzakladatel společnosti Safe software, Dale Lutz, který ocenil náš významný přínos a spolupráci na vývoji podpory .rvt (Autodesk Revit) formátu v rámci platformy FME.

Dale doslova uvedl: "Kdokoliv se tu zajímá o Revit nebo používá čtení Revit formátu, zaplaťte těmhle klukům pivo, protože s námi tak úzce a intenzivně spolupracovali a to, co dnes Revit-reader umí, je právě díky jejich trpělivé spolupráci a vytrvalosti, jejich testovacím datům. A to už od začátku spolupráce v roce 2019. FME se od té doby hodně posunul, ale řekl bych, že čtení dat Revitu je asi nejsložitější věc, kterou jsme kdy dělali. A jsem velmi hrdý, čeho náš tým dosáhl, s vaší pomocí."

V rámci Q&A a také diskuze, už mimo přednáškový sál, jsme zjistili, že i uživatelé z úplně jiných regionů světa řeší podobné problémy jako my v našich luzích a hájích (mj. problémy s datovým standardem a jeho vyžadováním od projektantů). Celkově měla naše přednáška pozitivní ohlas. Záznam celé naší prezentace je k dispozici online na platformě YouTube zde:

Už mimo naši prezentaci jsme měli možnost navštívit i tzv. FME Basecamp. Jednalo se o technický koutek, kde jsme mohli diskutovat s vývojáři a konzultanty Safe software o možnostech dalšího vylepšení platformy FME. Z naší strany jsme předali taktéž řadu podnětů, které jsme zaznamenali nejen z našich řad, ale i z řad vás, zákazníků (např. podpora PDF/A formátu, dynamické načítání hodnot parametrů při spouštění FME workspace, podpora zápisu dat do .rvt formátu, vylepšení možností GUI pro aplikace FME Serveru).

Celkově konference rozhodně splnila naše očekávání, bylo příjemné navázat kontakty nejen s dalšími uživateli platformy FME, ale i s lidmi, kteří stojí za samotným vývojem FME.

Další ročník konference FME UC se bude výjimečně konat již příští rok, a to začátkem září 2023, blízko, v německém Bonnu ! Na konferenci jste všichni srdečně vítáni!

Mimo samotnou konferenci se nám podařilo na týden uvolnit a trochu poznat krásy Kanady. Zážitků je velké množství, zejména z nepopsatelně krásné kanadské přírody. Zde přinášíme aspoň malou ochutnávku z konference samotné a z cest po Kanadě.
pondělí 19. září 2022

GISfórum 2022 - 6.10.

Zveme vás na 14. ročník konference GISfórum. http://konference.gisforum.cz/gisforum-registrace.asp

Konference je zaměřena na ukázky řešení reálných projektů a implementací, které přednáší manažeři, správci a profesionální uživatelé GIS a FM systémů. Jedná se o ideální příležitost, jak získat praktické zkušenosti o využívání GIS produktů firmy Arkance Systems, Safe Software a Autodesk. Zákaznické prezentace jsou doplněny o ukázky nových řešení z dílny divize GIS Arkance Systems.

Speciální prostor dostala nová služba DTM konektor, která umožní napojení správců infrastruktury na DTM ČR a tím i splnění nové povinnosti od poloviny roku 2023.


Letošní setkání se uskuteční ve Dvoře Pecínov. program je rozdělen do čtyř ucelených tematických bloků:

CAFM řešení

V tomto bloku se můžete těšit na dvě zákaznické prezentace, které mají společné téma, kterým je správa areálu a dlouhodobá údržba dat a informací. 

 • Představení CAFM v prostředí Skupiny ČEZ - Ing. Jitka Havelková, Ing. Petr Militký, ČEZ a.s.
 • 8 let GISu na Výstavišti České Budějovice. Jak jsme daleko? - Jan Šesták, Petr Horký, Výstaviště České Budějovice, a.s.

Platforma twiGIS

Aplikace twiGIS již není jen jednoduchou mapovou aplikací. Umožňuje implementovat moduly, které slouží ke konkrétním účelům. Dokáže se integrovat na data jiných prostředí a vzájemně s nimi komunikovat. V tomto bloku se zaměříme na možnosti, které platforma twiGIS nabízí.  

 • BIM@CAFM - Tomáš Šustek, Arkance Systems
 • DTM konektor - Jakub Bican, Arkance Systems

Automatizace zpracování dat

Automatizace zpracování dat je jednou z nejvíce rostoucích oblastí divize GIS. Za poslední rok jsem zrealizovali několik projektů, které významně šetří čas uživatelům. Specialisté a zákazníci se podělí o reálné zkušenosti s automatizace rutinních agend i komplexních integrací pomocí FME. Prezentace doplní zkušení FME konzultanti, kteří v letošním roce prezentovali naše dovednosti na celosvětové konferenci v Kanadě.

 • Automatizace rutinní práce pomocí FME - Ondřej Žák, Zakra, s.r.o.
 • Využití FME serveru pro automatizaci zpracování dat - Stanislav Klimenta, ČEZ, a.s.
 • Postřehy z FME User Conference - Lubomír Lazar, Jiří Carda, Arkance Systems

Utility řešení

Aplikace twiGIS není již jen produkt pro český a slovenský trh. Novým působištěm aplikace je Maďarsko, kde má Arkance Systems také divizi GIS. Kolegové se s vámi podělí o zkušenosti z implementací a rozdílech v přístupu k informací či využití aplikace. 
Poslední prezentace bude zaměřena na nejnovější funkci aplikace twiGIS a s tím i spojenou zásadní změnu v používání aplikace Operátor pro Vyjadřovací portál. 

 • The present of GIS and the future of twiGIS in HungaryRóbert Cservenák a kolegové, Arkance Systems Hungary (přednáška bude v angličtině s překladem do češtiny)
 • Novinka: kompletní správa vyjádření v twiGIS Tomáš Kroupa, Arkance Systems