pondělí 15. července 2019

VFK2DB a deanonymizace dat

Nově aplikace VFK2DB pro import dat z VFK do databáze obsahuje možnost deanonymizaci osobních údajů z pseudonymizovaných kódů prostřednictvím ctiOS v rámci webových služeb dálkového přístupu (WSDP).


Co to znamená?

Do naimportovaných dat z VFK v databázi je možné zpětně doplnit informace o vlastnících, které nejsou součástí VFK.

Trocha historie a teorie

Nový formát VFK verze 5.3 od 1.1.2019 doznal změny v pseudonymizaci osobních údajů vlastníků nemovitostí (ve formátu VFK byly upraveny skupiny OPSUB, VLA, JPV, RL a OBESMF) v podobě jednoznačného identifikátoru (pseudonymizovaného kódu). Tímto identifikátorem, který má platnost 3 roky, lze údaje o vlastnících získat prostřednictvím rozhraní ctiOS v rámci webových služeb dálkového přístupu (WSDP).  Využití funkce ctiOS není zpoplatněno.

Důvod změny - Nařízení GDPR na služby a data poskytovaná ČÚZK
Protože úřad musí zaznamenávat, kdo data osobních údajů získal, byl koncept upraven tak, že úřad data nevydává, ale žadatel si je stáhne sám. Tím přenáší zodpovědnost z velké míry na osobu žadatele. 


Jak to všechno funguje?

Aby uživatel mohl získat údaje o vlastnících nemovitostí, musí mít zřízen účet u ČÚZK do WSDP. 
Účet v tomto případě představuje identitu, pro kterou je zaznamenáván jakýkoli dotaz na službu pro získání dat vlastníků. Zde je třeba si uvědomit, že kterákoli fyzická osoba se může ČÚZK dotázat, komu byly jeho osobní údaje vydány a z jakého důvodu. Každá organizace tak musí dobře zvážit, jaká osobní data a v jakém rozsahu nutně potřebuje. Získání dat vlastníků by proto prostřednictvím aplikace VFK2DB měla provádět osoba, která má potřebná oprávnění a je si vědoma legislativních pravidel, která je při zacházení s těmito daty nutné dodržovat. 

Aplikace VFK2DB poskytuje pouze způsob, jak data vlastníků získat. Je plně v kompetenci a na zodpovědnosti uživatele, jakým způsobem nástroj použije!

Po zadání přidělených přístupových údajů k účtu ČÚZK do WSDP, URL služby ctiOS a případného SQL filtru pro omezení skupiny dat v sekci Deanonymizace lze provést deanonymizaci vlastníků nemovitostí. Technicky se jedná o proces, který z naimportovaných dat a jednoznačného identifikátoru v databázi provede deanonymizaci dat za pomoci přístupu ke službě ctiOS WSDP, kdy do příslušných skupin doplní osobní údaje vlastníků nemovitostí a identifikátorů pro potřebné vazby. VFK2DB nabízí možnost deanonymizace všech dat z VFK nebo jen části dat za pomoci SQL filtru, např. IČO subjektu.

úterý 2. července 2019

Spuštění Vyjadřovacího portálu ve společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále také VAK) uspořádala v rámci spuštění Vyjadřovacího portálu setkání, kterého se zúčastnili zástupci projekčních společností. Setkáním provázel technický ředitel společnosti Robert Černý. Mimo představení vlastní aplikace byly prezentovány praktické informace pro vzájemnou komunikaci mezi provozovatelem VAK a projektanty.

Nejen projektanti, ale i řadoví občané mají nově možnost podat žádost o vyjádření prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na adrese: http://vyjadreni.vakjes.cz Prostřednictvím aplikace je možné zažádat o všechny typy žádostí, které společnost vyřizuje (viz obrázek níže). Vyjadřovací portál provede žadatele procesem zadání žádosti v šesti krocích. Žadateli zabere tento proces přibližně dvě minuty. Jelikož se jedná o responzivní aplikaci, žádosti (např. o existenci sítí) lze podávat přes mobilní zařízení (tablet, telefon).
Spuštění Vyjadřovacího portálu je přínosem jak pro žadatele, tak  pro VAK. Díky elektronickému sběru žádostí se automatizuje celý proces vyřizování žádostí. Mezi nejdůležitější automatizované procesy, které zaměstnancům šetří čas, patří:

  • vyhodnocení, zdali došlo ke střetu zakresleného polygonu žadatele s provozovanými sítěmi
  • vygenerování šablony s vlastním textem vyjádření - zaměstnanec má možnost před odesláním vyhotovené žádosti text změnit
  • vygenerování mapové situace
  • vygenerování digitálních data (DWG/DGN), pokud o ně žadatel požádal
Pravidelní žadatelé si mohou v aplikaci vytvořit registraci, díky které ušetří čas při zadávání identifikačních údajů a především získají přehled o svých podaných žádostech s informací o aktuálním stavu vyřízení.
Společnost CAD Studio nasadila nejnovější verzi Vyjadřovacího portálu, která využívá funkce jako například automatickou detekci katastrálního území a parcel, registrace žadatelů či interní Vyjadřovací portál.

Právě interní Vyjadřovací portál je zjednodušená verze veřejného portálu, která je k dispozici pouze zaměstnancům společnosti. Využívá se v případech, kdy žadatelé přijdou na pobočku osobně nebo žádost dorazí poštou. Pracovníci v těchto případech vytvoří žádost přes interní Vyjadřovací portál, díky čemuž se udržuje jednotná evidence žádostí.

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. jsou příkladem toho, že nasazení vyjadřovacích portálů není záležitostí pouze "velkých" provozovatelů, ale dá se účelně nasadit i do "menších" společností. 

pondělí 3. června 2019

Klíčový systém v twiGIS


Ukázka správy a evidence klíčového systému v twiGIS.

V tomto článku je popsána možnost integrace klíčového systému do twiGIS.
Jedná se o evidenci vyšších klíčů, klíčů, vložek s vazbou na stávající data pasportu a evidenci zaměstnanců v GIS.

Evidence vyšších klíčů
Seznam klíčů, které umožňují otevřít určitou oblast. Každý vyšší klíč k sobě eviduje seznam napojených vložek, potažmo množinu místností, do kterých je možné se s vybraným klíčem dostat.
Například:
  • „Generální klíč“ je schopen otevřít všechny vložky (dveře k místnosti) v daném objektu/areálu
  • „Nouzový klíč“  je schopen otevřít vložky k nouzovým dveřím v daném objektu/areálu.
 Vložky
Seznam vložek ve dveřích, který obsahuje informace o jedinečném identifikátoru vložky (Řádek / Pozice), technické informace a především vazbu na objekt s určením z jaké do jaké místnosti se dá projít. Dále je možné doplnit polohové umístění vložky pro její zpětnou lokalizaci v mapě.
Jedinečný identifikátor vložky (Řádek / Pozice), pak slouží při komunikaci s výrobcem (klíčů/vložek) při výměně, servisu nebo výrobě nových klíčů. „Pozice“ pak označuje skupinu vložek, které zpřístupňují stejné prostory a v „Řádku“ jsou hodnoty v posloupnosti, čímž vznikne jedinečný identifikátor, např. do jedné místnosti vedou z chodby dvoje dveře, tak tato vložka má stejné označení pozice a jiné označení řádku.
Také se k označení pozice váže část výrobního čísla klíče a je možno takto klíč spárovat s vybranou skupinou vložek.


Vazba vyšší klíč a vložka
Seznam vazeb pro evidenci a správu napojených vložek na vyšší klíč slouží zejména pro usnadnění práce při přidělování vyšších klíčů zaměstnancům.


Klíče (jinak Nižší klíče)
Seznam všech evidovaných klíčů, který obsahuje informace o výrobním čísle a vazbě na zaměstnance, kterému byl klíč přidělen. Výrobní číslo se skládá z hodnoty pozice vložky a pořadového čísla. Díky tomu je možné automaticky vytvořit vazbu mezi klíčem a vložkou.


Zaměstnanec
Seznam zaměstnanců, s informacemi o přidělených klíčích a vazbou na ostatní data klíčového systému.
Ukázka reportu
Protokol o přiděleném klíči

Díky takto evidovaným a spravovaným datům je možné projít např. tyto vazby:
-          Zaměstnanec x Klíče =  přehled přidělených klíčů.
-          Klíče x Zaměstnanec = informace o zaměstnanci, kterému byl klíč přidělen.
-          Klíče x Vložky = přehled vložek, které se vážou k danému klíči.
-          Vložky x Vyšší klíče = přehled vyšších klíčů, které mají k vybrané vložce přístup.
-          Vložky x Nižší klíče = přehled nižších klíčů, které mají k vybrané vložce přístup.
-          Vyšší klíče x Vložky = přehled vložek navázaných na vyšší klíč.
Videoukázka:

úterý 21. května 2019

twiGIS na GIVS 2019

Na oblíbené konferenci GIVS 2019 se opět ukázal twiGIS.

Tentokrát byl prezentován Romanem Teuchnerem a Miroslavem Antalem v praktické ukázce nasazení na Povodí Odry.

Nejvíce dotazů a vzrušení vzbudil náš pokus hromadné depseudonymizace katastrálních dat.

Prezentace bude k dispozici na stránkách konference.

pondělí 6. května 2019

Snídaně s GIS - novinky v produktech GIS nejen od CAD Studia

29.5.2018 - PRAHA - Masarykova kolej - 9:15 - 13:00  


Seznamte se s novinkami softwarových nástrojů pro GIS, facility management a práci s katastrálními daty, včetně nových webových a mobilních aplikací - nejen od CAD Studia - na pravidelném výročním „GIS roadshow”, tentokrát formou „snídaně”.
Poznejte nový twiGISVyjadřovací portál, AutoCAD, FME, MapGuide a další softwarové nástroje.  


Registrujte se prosím na www.cadstudio.cz/seminare 

úterý 2. dubna 2019

Novinky v aplikaci Vyjadřovací portál

Hlavní novinky, které jsme za poslední měsíce ve VP uvolnili, se týkají především správcovské části aplikace Vyjadřovací Portál - Operátor. A které to jsou?


Vyjadřovací portál podporuje GDPR

S nástupem platnosti GDPR musely být rozšířeny možnosti správce (operátora) pro práci s osobními údaji žadatelů. Správce vyjádření nově může v žádosti mazat konkrétní informace o žadateli, případně žádost kompletně anonymizovat. Po uplynutí doby archivace lze nastavit výmaz příloh z žádosti (pro úsporu datového úložiště) případně vymazat celou žádost.


Uživatelské role

Další novinkou je rozšířená správa operátorů, tedy referentů či vyjadřovačů. Hlavní správce má možnost přiřadit následující role zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s žádostmi:
            Administrátor - celková správa nastavení aplikace a uživatelských rolí zaměstnanců
            Operátor - garant vydaného vyjádření
            Vyjadřovač/referent - může se k žádosti vyjádřit, ale nemá oprávnění dokončit proces žádosti


Workflow

S uživatelskými rolemi je spojena další novinka VP, a to možnost nastavit workflow nad přijatou žádostí. Funkci využijete především u složitějších žádostí, ke kterým se má vyjádřit více zaměstnanců společnosti. Každý zainteresovaný může k žádosti doplnit komentář, upravit žádost nebo ji za sebe (ne)schválit. Záleží na oprávnění zaměstnance.
Vytvoření workflow


Šablony a reporty

Součástí nové verze VP Operátor je i jednodušší správa a konfigurace šablon vyjádření (MS Word). Při změně šablony už nemusí docházet k zásahu dodavatele, ale operátor je schopen šablonu konfigurovat samostatně.
Pro statistické vyhodnocování přijatých žádostí lze vygenerovat report podle předdefinované šablony. Standardním příkladem reportu je "počet žádosti zpracovaných za poslední měsíc automaticky nebo ručně".
Přehled základních reportů

Pro aktuální informace o stavu a počtu žádostí lze spustit nástroj "Checker", který na předdefinované emailové adresy odešle každý den informaci o počtu (ne)zpracovaných žádostí.


Automatická detekce parcel

Jednou z největších změn ve webové části aplikace je automatická detekce parcel a katastrálního území nad zakresleným zájmovým územím žadatele. Aplikace automaticky vyhodnotí střet zájmového území žadatele s polygony parcel a katastrálním územím. V případě neexistence digitálního katastru lze místo polygonů parcel využít definiční body parcel. Získané informace z mapy jsou automaticky vyplněny do příslušných polí (viz video). Žadatel má tedy zase o něco jednodušší práci s vyplněním žádosti.